Rendszerüzenet

PályázatokA kedvezményezett neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A projekt címe: Tanulunk egy ÉleTen át Hajdúszoboszlón!
A szerződött támogatás összege: 31 903 327 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00009 azonosítószámú, Tanulunk egy ÉleTen át Hajdúszoboszlón! című projektünk célja, hogy a meglévő és folyamatosan bővülő tárgyi, személyi, anyagi feltételek biztosításával, továbbá a magas színvonalú, változatos, az igényfelmérésekhez igazodó szolgáltatások, tevékenységek, tanulási tartalmak kialakításával és a meglévők továbbfejlesztésével a városunk és a környező települések minél több köznevelésben részt nem vevő fiataljai és felnőtt lakói számára tegyük lehetővé és vonzóvá az egész életen át tartó tanulásba történő bekapcsolódást.
A 2018. január 1. – 2019. december 31-e között megvalósuló, a kompetenciafejlesztést a középpontba állító projektünk TÉT-je nem kevesebb, mint hogy a szolgáltatásainkkal és tevékenységeinkkel hozzá tudunk-e járulni ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez, tudjuk-e lakosság tanulási aktivitását fokozni személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási érdekeknek megfelelve. Tervezetünk e célok gyakorlati megvalósításához járul hozzá: olyan képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítását tervezzük az élethosszig tartó tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével. A tudástartalmakat a helyzetelemzés (dokumentumelemzés, kérdőívek kitöltetése, elemzése) tapasztalatai alapján választottuk ki, a formákat pedig az adott tartalomátadást - nézetünk szerint - leginkább szolgálók közül.
A megvalósítás 24 hónapjában összesen hét tanulási formát – havi és heti szakkör, tanfolyam, műhelyfoglalkozás, foglalkozássorozat, kompetenciafejlesztő szaktábor, művészeti és alkotócsoport), terveztünk a tizenhét féle kompetenciafejlesztő tanulási programhoz, huszonöt csoportban, a célcsoportból 279 főt bevonva. A hátrányos helyzetűek száma meghaladja az 50%-ot; min. 15 munkanélküli embert meggyőzünk a bekapcsolódás hasznáról, továbbá legalább 30 inaktív, képzésben részt nem vevő személyt nyerjünk meg a csatlakozásra. Mindezzel generálni kívánjuk a formális oktatásba való bekapcsolódásukat is. A tevékenységeket ütemterv alapján végezzük, figyelve arra, hogy a számszerűsíthető eredményeket a három mérföldkő végére (2018. augusztus 31., 2019. április 30., és 2019. december 31.) maradéktalanul elérjük.
Két tanulási program a Szülői mesterség és az Irodalmi lépegető a projekt egészében tart és 12 hónap után egyszer ismétlődik. Tizenegy tanulási programot egy-egy csoportban 12-12 hónapig sajátíthatnak el a résztvevők. Ezek: Foltvarrástól a Quiltig, Angolra hangolva, Világkóstoló”- Hungarikumok világörökségek; Aktív civilek, Borkultúra Magyarországon, Ezerarcú természet; Citera szakkör és kosárfonás; Aktív időskor; DIY! Csináld magad! és tűzzománc. Két tanulási program 6-6 hónapig tart és négyszer ismétlődik. Ezek: Számítógépes és internetes alapismeretek és az Ismerd meg Önmagadat foglalkozássorozat. Az Olvasótábor és a Kulturális örökségmenedzsment kompetenciafejlesztő szaktábor 5-5 napig tart.
Programjaink között fele-fele arányban találhatók meg a kérdőíves felmérés igényein is alapuló új tevékenységek, szolgáltatások, illetve a tartalmi-módszertani tekintetben is megújított, a célcsoport által már ismert és jól hasznosítható meglévő programok. Figyeltünk arra, hogy e projekt keretében kifejlesztett tartalmak hosszú távon is hasznosíthatók legyenek, és be tudjuk építeni intézményünk tevékenységébe. A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, néhány eszköz beszerzésére azonban szükség van a feltételek teljes körűvé tételéhez. Felelősséggel vállaljuk, hogy a rendelkezésre álló és a kialakítandó szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését, a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. A megvalósítás esetleges kockázatait feltártuk, és megterveztük azok kezelésének módját is. A projektünk céljai, rövid- és hosszú távú hatásai nem csak a meghatározott jogszabályok előírásaihoz és elvárásaihoz illeszkednek, hanem ráépülnek az előző projektjeink eredményére, és továbbfejlesztik azokat. A fenntarthatóság követelményeinek eleget teszünk, csakúgy, mint ahogy megfelelünk a nyilvánossági előírásoknak, és gondoskodunk esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről. Gondoskodtunk arról, hogy projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások a fenntartási időszakban is rendelkezésre álljanak; fejlesztésünket úgy végezzük, hogy azok eredményei ez időszakban is éreztessék hatásukat. Ennek megfelelően terveztük meg a fenntartási időszak tevékenységi formáit és a tanulási programját is. Költségvetésünk belső arányait úgy igazítottuk, hogy biztosítsa a tevékenységek maradéktalan és eredményes megvalósítását. Költséghatékony tervezésünk lehetővé teszi, hogy az igényelt támogatásból – átlag 115 e Ft/résztvevő költségből – cél szerint tudjuk megvalósítani kompetenciafejlesztő programunkat, mely illeszkedik városunk és intézményünk stratégiai célkitűzéseihez.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2016-00009.
A kedvezményezett neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
A projekt címe: „Együtt kerek a világunk”
A szerződött támogatás összege: 24 704 667 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00035 azonosítószámú, „Együtt kerek a világunk” című projektünk célja a közművelődési és a közoktatási intézmények együttműködésében megvalósítani a szükséges alapvető feladatot: képessé tenni az ifjúságot önmaguk megismerésére, olyan ismeretek, tudások, képességek megszerzésére, melyek birtokában irányítani tudják életüket és megtalálják helyüket a világban. 
E célok gyakorlati megvalósításához járul hozzá tervezetünk: egyrészt kialakítjuk, ill. erősítjük intézményünk és a hét nevelési-oktatási intézmény közötti partnerséget, a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően; másrészt a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudását és készségeit fejlesztjük, ill. a fejlesztéshez lehetőséget biztosítunk a nem formális és informális tanulási eszközökkel. E két célkitűzéssor egymással párhuzamosan valósul meg.
A gyerekek a „kötelezőség szférájá”-ból a közművelődés, a „szabadság szférájába” kerülve felszabadultan tevékenykednek, és ez fokozza a fejlesztés hatékonyságát. Eredményeként megismerik a kulturális intézményrendszer szolgáltatásait, hozzáadott értékként pedig segítséget kapnak az információk, a tudáselemek egységbe rendezéséhez is.
A partnerségben résztvevő Ebesi óvoda, öt helyi általános és alapfokú művészeti iskola valamint a komplex programmal fejlesztendő Püspökladányi járásban a földesi település általános iskola pedagógiai programjához illeszkedően, a bennük meghatározott célkitűzéseket előtérbe helyezve változatos, a gyerekek számára motiváló foglalkozási formák hozzájárulnak a felnövekvő nemzedék személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához.
  1. Bárdos Lajos Általános Iskola
  2. Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium
  3. Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  4. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
  5. Zichy Géza Zenei AMI
  6. Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI
  7. Benedek Elek Óvoda, Ebes
A hét együttműködő intézményből négy 3-3 (félévente 1-1) foglalkozássorozat megvalósítására vállalkozott, kettő összesen négyre, egy pedig hatra, így a hét intézményben 26 foglalkozássorozat keretében 241 alkalommal 780 foglalkozási órában 630 gyermek részesül a projekt közvetlen eredményeiből. Ebből 36 óvodás korú. A minimum követelmény ötszörösénél is több gyerek fejlesztését, fejlődését tesszük így lehetővé. Fejlesztő tevékenységeinkkel a szociokulturális hátrányokkal érintetteket, a gyengén teljesítőket is elérjük; a hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyerekek aránya 23,1%. Hat heti szakkör (106 fő),  négy-négy tehetséggondozó kiscsoport (44 fő) és tábor (116 fő), három-három verseny, vetélkedő (94 fő) és témanap/témahét (165 fő), két művészeti csoport (40 fő),  1-1 havi szakkör (15 fő) foglalkozássorozat (8 fő), műhely- és klubfoglalkozás (12 fő)  és  kulturális óra (20 fő) – az adott intézmények szakemberei által összeállított – szükségletfelmérésen alapuló programja biztosítja az iskolában megszerzett ismeretek, képességek továbbfejlesztését és az iskolán kívüli kompetenciafejlesztés közoktatási intézményrendszerhez történő kapcsolódását, de  lehetőséget nyújtanak az egyéni sajátosságok figyelembevételére is.
A tevékenységeket ütemterv alapján végezzük, figyelve arra, hogy a számszerűsíthető eredményeket a két mérföldkő végére (2018. április 30., ill. 2019. január 31.) maradéktalanul teljesítsük. A tárgyi és személyi feltételeket közösen megteremtettük, azonban néhány eszköz beszerzésére szükség van a teljes körűvé tételhez. Felelősséggel vállaljuk, hogy a rendelkezésre álló és a kialakítandó szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését, a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. A megvalósítás esetleges kockázatait feltártuk, és megterveztük azok kezelésének módját is. A projektünk céljai, rövid- és hosszú távú hatásai nem csak a meghatározott jogszabályok előírásaihoz és elvárásaihoz illeszkednek, hanem a helyi esélyegyenlőségi tervek intézkedéseihez is kapcsolódnak. A fenntarthatóság követelményeinek eleget teszünk, csakúgy, mint ahogy megfelelünk a nyilvánossági előírásoknak, és gondoskodunk esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről. Gondoskodtunk arról, hogy projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások a fenntartási időszakban is rendelkezésre álljanak; fejlesztésünket úgy végezzük, hogy azok eredményei ez időszakban is éreztessék hatásukat. Ennek megfelelően terveztük meg a fenntartási időszak tevékenységi formáit is minden együttműködő intézményben.
Költségvetésünk belső arányait úgy igazítottuk, hogy biztosítsa a tevékenységek maradéktalan és eredményes megvalósítását. Költséghatékony tervezésünk lehetővé teszi, hogy az igényelt támogatásból átlag 40 e Ft/gyerek költségből eredményesen meg tudjuk valósítani komplex programunkat 2018. február 1.- 2019. július 31-e között, hogy „kerek legyen a világunk”.
A fenti célkitűzések elérése érdekében folyamatosan végezzük a projektmenedzsment tevékenységet, melyet megalapoz tagjai és a szakmai vezető közös projektgyakorlata és hozzáértése, a partnerintézményekkel már meglévő szakmai kapcsolatuk. 
A projekt befejezési dátuma: 2019. július 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00035.